Post Tagged with: "sự sinh sản của chuột"

Vòng đời và sinh sản của chuột

Vòng đời và sinh sản của chuột

LOÀI CHUỘT November 12, 2014 at 9:52 am

Chuột cái có chu kỳ động dục dài 4-6 ngày. Nếu nhốt những con chuột cái với mật độ lớn, tất cả chúng sẽ không động dục, nhưng sau khiRead More